ارائه تعاملی معماری در بستر وب

مدل بالا 👆 کاملا تعاملی بوده و میتوانید مانند یک مدل در نرم افزار 3 بعدی با آن تعامل داشته باشید. همچنین میتوانید با استفاده از منوی پایین 👇 قسمت های مختلف سازه را پنهان کنید تا زیرساخت سازه قابل مشاهده باشد.

میتوانید مستندات کامل این پروژه را در این لینک مشاهده کنید.